+420 736 540 488
+420 376 399 472
  
V Landshutu jednala Česko-bavorská pracovní skupina
Úvodní stránka » AKTIVITY EUROREGIONU   » dokument

Členové odborných rezortů a zástupci regionů se ve dnech 5. a 6. listopadu 2018 sešli v dolnobavorském Landshutu na 24. zasedání Česko-bavorské pracovní skupiny pro přeshraniční spolupráci.

Delegaci vedli na německé straně dr. Christoph Stoeckle, vedoucí Referátu mezinárodních vztahů, střední a východní Evropy Bavorské státní kanceláře a dr. Tomáš Kafka, ředitel Odboru států střední Evropy Ministerstva zahraničních věcí ČR. Oba pánové spolu s generální konzulkou Kristinou Larischovou vyjádřili potěšení nad prohlubující se spoluprací v mnoha oblastech. O vzorové česko-bavorské vztahy je však třeba nadále pečovat.

 

Pracovní skupina Územní plánování, spolupráce krajů a euroregionů

Součástí skupiny Územní plánování, spolupráce krajů a euroregionů byli i zástupci Euregia Bavorský les – Šumava, za německou stranu Kaspar Sammer, jednatel spolku a Dana Biskup, zástupkyně jednatele a za českou stranu Libor Picka, předseda spolku a Michal Handschuh, manažer pro přeshraniční spolupráci.

 Pracovní skupina vyjádřila podporu:

- programu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Bavorsko v dotačním období 2012-2027,

- kulturnímu a přírodnímu dědictví a cestovnímu ruchu v rámci nového programu,

- 5. prioritě „Evropa blíže občanům“ a

- malým infrastrukturním projektům v rámci Dispozičních fondů.

V lednu 2019 podepíší Ministerstvo pro místní rozvoj a Bavorské státní ministerstvo hospodářství Prohlášení o vůli spolupracovat v rámci programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko, ve kterém stvrdí záměr zahájit co nejdříve přípravu nového programu a zachovat rozdělení funkcí Řídícího a Národního orgánu. Na úrovni ministrů bude ve stejném měsíci podepsáno memorandum v návaznosti na rozvojový koncept ČR-Bavorsko, které podporuje společné projekty a spolupráci až do roku 2022. Jihočeský kraj informoval o přípravě střednědobého plánu Evropského regionu Dunaj Vltava, jehož hlavní téma je společnost 4.0.

Přeshraniční dialog se vedl dále v pracovních skupinách pro oblast:

Spravedlnost s prioritními tématy: výměna zkušeností mezi státními zastupitelstvími především v boji s omamnými látkami a kyberkriminalitou, rozvoj kontaktů mezi vězeňskými zařízeními, prohlubování fungujícího partnerství mezi českými a bavorskými soudy všech instancí, výměna zkušeností co se zdravotní péče ve vězeňských zařízeních a zneužívání omamných látek týče.

Kultura, vzdělávání a věda s prioritními tématy: spolupráce v oblasti kultury na základě memoradna a v rámci Koordinačního místa pro česko-bavorskou kulturní spolupráci v Centru Bavaria Bohemia v Schönsee, vědecká spolupráce zejména v oblasti digitalizace, drogová prevence na školách příp. v součinnosti s ministerstvy zdravotnictví, „Evropský autobus“ s informacemi k toleranci a lidským právům v Bavorsku na jaře 2019 (možnost přeshraniční spolupráce v Čechách), společná výstava v roce 2020 u příležitosti 75. výročí konce války (památník bývalého koncentračního tábora Flossenbürg se Západočeským muzeem a Státním archivem v Plzni). 

Hospodářství s prioritními tématy: rozvoj spolupráce, pokračování ve vzájemné veletržní účasti v ČR i Bavorsku (Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně v říjnu 2019 - konference k tématům digitalizace ve výrobě, strojírenství 4.0 a internacionalizace start-upů), výzkum a vývoj, kooperace klastrů a technologie, technologické vzdělávání ve firmách a kooperativní vzdělávání.

Doprava s prioritními tématy: železniční spojení Praha – Mnichov Norimberk (Spolkové ministerstvo dopravy a digitální infrastruktury rozhoduje se o zařazení do kategorie nejvyšší priority), výstavba čtyřproudového úsek B303 obchvatu Schirndingu (spojení D6 – B303 Z Prahy) (Účetní dvůr rozhoduje ohledně výstavby)

Vnitro s prioritními tématy: pokračování a zintenzivnění spolupráce v oblasti bezpečnosti na základě nové česko-německé smlouvy o policejní spolupráci, tematická společná školení a kurzy včetně důležitého jazykového vzdělávání.

Zdravotnictví, práce a sociální věcis prioritními tématy: výměna informací a zkušeností o institutu sdíleného pracovního místa a v oblasti podpory a zaměstnanosti starších osob a výměna informací k dodržování pracovněprávních vztahů, pokračování ve spolupráci v rámci projektu JANA (problematika AIDS a pohlavně přenosných chorob), možná nová spolupráce v oblasti infektologie.

Životní prostředí, zemědělství a lesní hospodářství s prioritními tématy: spolupráce obou národních parků, ochrana ovzduší (zápachové epizody, kvalita ovzduší a nízkoemisní zóny), čistá mobilita, společná zemědělská politika, intenzivní spolupráce při realizaci programu LEADER, změna klimatu a s tím související prohloubení výměny zkušeností, přeshraniční management divokých zvířat a lesní pedagogika.

Příští jubilejní zasedání se uskuteční na podzim 2019 v České republice.

               


Euroregion Šumava

Warning: mysql_close() expects parameter 1 to be resource, null given in /var/www/php/deconn.inc on line 2