+420 736 540 488
+420 376 399 472
  
muzea&sítě-bavorský les&šumava
Úvodní stránka » muzea&sítě-bavorský les&šumava  » O projektu  

Euroregion Šumava - jihozápadní Čechy realizuje se svým partnerem přeshraniční projekt "muzea&sítě-bavorský les&šumava"/„museen&netzwerke – bayerischer wald&böhmerwald“ na podporu muzeí a galerií s cílem vytvořit funkční přeshraniční  síť těchto institucí, podpořit vzájemné poznání a přispět  k rozvoji nových projektů spolupráce. Muzea a galerie jsou přizváni k účasti.

Potřeba silnějšího přeshraničního propojení velkých či malých, státních či soukromých muzeí se nám jeví jako velmi žádoucí a přínosná z několika důvodů. V území je velké množství muzeí a galerií, ale dosud malá míra přeshraniční spolupráce. Projektem chceme přispět k oživení návštěvnosti a tím ke  zmírnění vážných  ztrát  po pandemii.  Nutnost potřeby silnějšího přeshraničního propojení těchto aktérů a institucí v oblasti kultury byla analyzována a   popsána jako jeden z pilotních projektů v rámci Rozvojové strategie Bavorský les - Šumava 2020+.  Naším cílem je utvořit funkční, nebyrokratickou síť česko-bavorských muzeí a galerií v našem území, zdarma jim nabídnout účast na odborně zaměřených  síťovacích setkáních a online-workshopech i  na digitálních řešeních v rámci jejich marketingu. Přidanou hodnotu vidíme ve vytvoření optimálního prostřední pro navázání udržitelných  přeshraničních  kontaktů, pro vznik projektových záměrů a vytvoření možností pro  přípravu a realizaci projektů spolupráce v rámci Dispozičního fondu v nadcházejícím období.

Vedoucí partner: EUREGIO Bayerischer Wald – Böhmerwald – Unterer Inn

Projektový partner: Euroregion Šumava – jihozápadní Čechy

Další projektový partneři: Centrum Bavaria Bohemia Schönsee, Asociace muzeí a galerií ČR ( AMG ) , RRA Plzeňského kraje, RERA Jihočeského Kraje, Plzeňský a Jihočeský kraj, Muzeum Klatovy

Projektový časový rámec: 1.11.2021 – 31.12.2022

 

Výchozí body:

· V území velké množství muzeí a galerií, ale dosud malá míra  přeshraniční spolupráce (dosud zaznamenáváme pouze bilaterální spolupráce)

· Oživení návštěvnosti a tím zmírnění vážných  ztrát návštěvnosti po pandemii. Koronavirová pandemie  představovala velký  zásah do kulturního života, v hraničním regionu ještě větší než kde jinde, dopady jsou jednoznačně negativní a existují objektivní  potřeba a vítaná podpora přeshraniční spolupráce v oblasti kultury v našem regionu Šumava - Bavorský les.

· Nutná potřeba silnějšího přeshraničního propojení muzeí a galerií v programovém území byla analyzována a formulována jako pilotní projekt v Rozvojové strategie Bavorský les - Šumava 2020+.

 

Cíl projektu:

 · posílit  stávající muzea a galerie v programové oblasti a vytvořit jejich přeshraniční síť(optimalizace a technické standardizace nabídek.)

·prostřednictvím této sítě a dalších nabídek   poskytnout impuls pro vytváření spolupracujících skupin, pro využití synergií a zahájení udržitelných přeshraničních projektů

 

Aktivity projektu:

· síťovací setkávání s intenzivní výměnou a možností zahájit společné projekty  a rozvíjet udržitelnou přeshraniční spolupráci

· online meetingy pro  rozšiřování znalostí a profesionalizaci (např. právní otázky, digitální řešení, příklady osvědčených postupů)

· společná digitální řešení v rámci marketingu - uzpůsobení  stávající digitální aplikací potřebám muzeí  - optimalizace  audioprůvodce (Tralster)  a vytvoření Messenger bot pro sociální média , bezplatné poskytnutí  těchto aplikací muzeím

 

Kontaktní osoby:

PaeDr. Michal Handschuh, manažer projektu;  e-mail: michal.handschuh@euregio.cz

Ing. Jana Dirriglová, asistetka projektu;  e-mail: jana.dirriglova@euregio.cz

 

logolink              


Euroregion Šumava