+420 736 540 488
+420 376 399 472
  
Setkání euroregionů
Úvodní stránka » AKTIVITY EUROREGIONU   » dokument

 

dne 2.2.2021 se uskutečnilo formou videokonference setkání euregionů. Schůzku vyvolali zástupci největšího českého  Euroregionu Nisa, který zastupoval jeho jednatel pan Mgr. Ondřej Havlíček.  Cílem bylo  podobně jako  na začátku minulého programovacího období, si s MMR na nejvyšší úrovni   vyjasnit pozici budoucích správců fondu. Programem setkání byla:

 

1) Informace k přípravě přeshraničních  programů 2021+ se zaměřením na malé projekty,

 

2) Informace o Asociace evropských hraničních regionů (AGEG / AEBR),

 

3) Informace o Asociaci euroregionů ČR (AEČR),

 

4) Plán dalších setkávání s výměnou zkušeností,

 

5) Představení jednotlivých euregionů.

 

Euregiony zdůraznili nutnost rozšířit působení Asociace euregionů v ČR a většího zastoupení v nich.

Na toto setkání  navazovala videokonference s paní ministryní pro místní rozvoj Ministerstva pro místní rozvoj České republiky paní ing.  Klárou Dostálovou , kterou na poslední chvíli zastoupil její náměstek pan ing. Semerád.Na úvod setkání s paní ministryní byla ze strany Euroregionů krátce prezentována činnost jednotlivých malých/mikro/dispozičních fondů v současném období a zmíněny  pozitivní i negativní zkušenosti a návrhy pro následující období. Po představení euregionů následovala výměna zkušenosti s fondem malých projektů i s přípravou strategií. Jednotlivé Euroregiony prezentovaly počet schválených projektů, navázaná alokace, úspěchy apod. a několik postřehů ze současného období ( u většiny to byla především  špatná zkušenost se systémem MS2014+ v CZPL FMP) Byly prezentovány i návrhy změn  pro další období  programové období 2021 - 2027( společný zájem byl především  neslučovat Řídící výbory do jednoho výboru, zavést digitalizaci, zavést pravidelné společné konzultační schůzky správců a kontrolorů pro sladění výkladové praxe a předávání zkušeností atd. Ve všech programech – zavedení zjednodušeného vykazování výdajů, na které tlačí i Evropská Komise).

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               


Euroregion Šumava