+420 736 540 488
+420 376 399 472
  
Publicita - povinnosti příjemců:
Úvodní stránka » DISPOZIČNÍ FOND  » Dispoziční fond 2014-2020  » Publicita  

V rámci všech informačních a komunikačních opatření dává příjemce najevo podporu z fondu tím, že:

a) zobrazuje znak Unie v souladu se stanovenými technickými paramentry (vlajka EU  s textem);

b) uvádí logo fondu (logo Cíl EÚS s textem);

c) uvádí logo poskytovatele dotace (logoEuroregionu Šumava).

Během realizace projektu je příjemce podpory povinen informovat veřejnost o podpoře získané z fondů tím, že:

a) zveřejní na své internetové stránce, pokud taková stránka existuje, stručný popis projektu úměrný míře podpory, včetně jeho cílů a výsledků a zdůrazní, že je na daný projekt poskytována finanční podpora od Unie;

b) umístí alespoň jeden plakát s informacemi o projektu (minimální velikost A3), včetně finanční podpory od Unie, na místě snadno viditelném pro veřejnost, jako jsou vstupní prostory budovy, jednací sál, pódium, apod.

Označení povinnou publicitou se vztahuje na veškeré výstupy projektu:

Výstupem projektu se rozumí to, co slouží k naplnění cílů projektu (např. vydaná publikace, tiskoviny, propagace, mapa, kulturní akce, školení, postavená infrastruktura,  pořízené  zařízení, drobné ceny, apod.). Projekt  může mít  více výstupů a v tom případě se povinná publicita posuzuje u každého samostatně. Veřejnost či účastníci akce musí být informováni o zdrojích financování daného výstupu dle náležitostí povinné publicity.

PUBLICITA – Dokladování při ukončení realizace:

* rozsah dle typu projektu

·        prezenční listiny obsahující relevantní údaje a označení povinnou publicitou

·        fotodokumentace (nebo printscreen webové obrazovky) – z každé akce bude pořizována fotodokumentace, která bude mimo jiné jednoznačně prokazovat splnění podmínek stanovených na zajištění publicity (umístění plakátu v místnosti, na pódiu; označení pořízeného vybavení, výstavních panelů, apod.)

 

·        doložení materiálů a výstupů pokud byly pořizovány v rámci/pro konání akcí (např. studie, sborníky, prezentace, pozvánky, plakáty, apod.) 

Kompletní informace viz Směrnice pro žadatele.

 
Loga programu v jiných formátech naleznete také na https://www.by-cz.eu/cz/dokumenty/

  •  logo_euregio.jpg 
  • Logo poskytovatele dotace Euroregionu Šumava - jihozápadní Čechy.
  •  Plakát.rar 
  • vzory plakátů v barevné a černobílé verzi              


Euroregion Šumava