Seminář o přeshraniční spolupráci v Horní Plané

Horní Planá uzavřela sérii seminářů o přeshraniční spolupráci. Ve čtvrtek 6. 4. 2017 se totiž v rodném domě Adalberta Stiftera konal poslední seminář.

Paní Hůlková nás přivítala v obytné světnici tohoto památníku a sdělila zajímavé informace. Rodný dům Adalberta Stiftera pochází ze 17. století a je to nejstarší dům v Horní Plané. Adalbert Stifter se narodil do tkalcovské rodiny, v Horní Plané prožil bezstarostné dětství a právě tyto vzpomínky a zážitky se promítly i do jeho tvorby, ať už literární či výtvarné. Byl to celkem opomíjený autor, který psal pouze německy, i když už existují české překlady, a jedno jeho dílo, vánoční pohádka Horský křišťál, bylo roku 2004 zfilmováno. Památník v rodném domě Adalberta Stiftera byl slavnostně otevřen 23. října 1960 a z informačního letáčku se dozvíme, že „PhDr. Hugo Rokyta k tomu napsal: „...památník mezinárodního významu slouží ke sblížení národů a kulturních styků s cizinou.“ Stálá dvojjazyčná expozice zde funguje od roku 2005 a mapuje především Stifterův osobní a tvůrčí vztah k Horní Plané a Šumavě. Konají se zde také nejrůznější výstavy, kulturní akce či tvořivé dílny.

Poté jsme krátce představili Euroregion, sdělili základní informace o aktuálním Programu přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2014-2020 a nevynechali jsme ani Dispoziční fond. Museli jsme bohužel omluvit pana Hložka z Euroregionu Silva Nortica, který se z pracovních důvodů nemohl našeho semináře zúčastnit. Měl účastníkům sdělit informace týkající se Programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika 2014-2020 a především nastínit Fond malých projektů, který čeká na spuštění.

Slovo dostal starosta Horní Plané pan Hůlka a díky tomu, že je členem monitorovacího výboru, něco málo o tomto programu ví a bohužel rakouská strana má určité výhrady a proces spuštění zdržuje a komplikuje. Je trochu skeptický, protože si nedokáže představit společné financování projektů, nemožnost financovat investiční akce a vyšší administrativní náročnost. Projekty by se měly zaměřovat na skutečné potřeby regionu, rozvíjet dopravní a turistickou infrastrukturu. Sdělil také praktické informace k již realizovaným projektům. Zpracovali projektovou studii, rozvíjejí cykloturistiku, údržbu běžeckých stop, turistického a informačního značení v Horní Plané, dále propojení na rakouskou síť, nordic walking, vytvářejí propagační materiály či uskutečňují školní aktivity a spolupráci mládeže. Nyní hledají s MAS Rozkvět možnosti financování a získání finančních prostředků i z dalších jiných programů.

Paní Talířová z Gymnázia Český Krumlov mluvila velice optimisticky a představila spolupráci gymnázií. Jejich nový partner, Untergriesbach, si je více méně našel sám, byl akční, chtěl navázat kontakty a pořádat výměny studentů. To se podařilo a uskutečnily se projekty na obou stranách. Šlo především o výměnné pobyty, kdy byly děti ubytovány v rodinách, dopoledne se vyučovalo buďto cizí jazyk nebo matematika a chemie, odpoledne byl připraven pestrý program v okolí. Děti navštívily například krumlovské kláštery, zámek, barokní divadlo, uskutečnil se i výlet na sněžnicích, cirkusový sportworkshop a celý program byl zpestřen interaktivními workshopy. Čas trávily děti vždy společně a prý bylo zábavné společně i komunikovat. Samozřejmostí byla němčina, ale když už nebylo zbytí, angličtina byla velice dobrým pomocníkem. Děti se totiž chtějí naučit jazyk a být v kontaktu se sousedy. Spolupráce Českého Krumlova se Straubingem funguje již od roku 1993. Od té doby proběhlo také mnoho společných akcí a projektů, které se zaměřují na jazykové animace a interaktivní workshopy. Takovou menší nevýhodnou je však to, že němečtí kolegové nechtějí příliš vymýšlet jednotlivé projekty, nechají to na českých učitelích a spíše se s nimi svezou.

Pan Sitta ze Spolku přátel Šumavy upozornil především na to, že i když jsme velice blízko hranic s Německem a Rakouskem, němčina stále ustupuje do pozadí. Bohužel historické souvislosti a pohnutá minulost se do tohoto také projevuje. Dříve se německy vyučovalo již od dětství, ale dnes jako hlavní cizí jazyk ve škole funguje angličtina a němčina je pouze jako volitelný druhý cizí jazyk až od osmé třídy, což je poměrně pozdě a velká škoda.

Po skončení semináře se mnohým nechtělo domů a ještě dlouho debatovali a vyměňovali si zkušenosti.

Semináře se konají v rámci projektu č. 17 „Euroregionální governance a sítě“ spolufinancovaného z Programu přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2014-2020.