Dotazníkové šetření - výsledky

Dotazování na téma zpracování projektových žádostí jsme spustili na serveru www.vyplnto.cz 10. 11. 2016 a trvalo do 30. 11. 2016. Mělo celkem 6 otázek, bylo neveřejné a respondenty jsme oslovovali sami přes mail pomocí odkazu.

Celkem jsme informaci o vyplnění dotazníku předali cca 150 respondentům a odkaz dali také na naše www stránky a na facebook Euroregionu. Cílem bylo získat alespoň malý přehled o zpracovatelích, kteří se zabývají vypracováváním žádostí do různých dotačních programů v našem regionu.

Návratnost dotazování byla dobrá, přibližně 20%. Všichni respondenti, kteří odpověděli, čerpají dotační prostředky. V dotazníku měli na výběr z dotací kraje, národních operačních programů (jako je Operační program doprava, životní prostředí, Program rozvoje venkova, IROP atd.) a programů přeshraniční spolupráce (ČR-Bavorsko či ČR-Rakousko).

Nejvíce se čerpá z krajských dotací, v pozadí nezůstávají ani operační programy. Hojně využívaný je Program rozvoje venkova a programy přeshraniční spolupráce. Na otázku, zda si žádosti zpracovávají respondenti sami na úřadě nebo využívají služeb firem, většina odpověděla, že obě tyto možnosti.

Samozřejmě nejvíce záleží na tom, o jaké dotační prostředky se žádá, jak náročná je příprava a hlavně samotné zpracování žádosti. Polovina z těch, kteří odpověděli, že si žádosti zpracovávají sami na úřadě a ve svém okolí neznají žádného zpracovatele, který by se zabýval zpracováním projektových žádostí. Nejvíce odpovědí na dotazník přišlo z okresů Klatovy a Domažlice.

Dotazníkové šetření bylo uskutečněno v rámci projektu č. 17 „Euroregionální governance a sítě“ z Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko CÍL EÚS 2014-2020.