Seminář „Aktuální projekty vysokých škol“

RNDr. Růžena Štemberková a Ing. Vladimír Silovský Euroregion Šumava uspořádal dne 24. 11. 2016 na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích přeshraniční odbornou akci s názvem „Aktuální projekty vysokých škol v oblasti výzkumu a inovace a jejich přínos Euroregionu“.

Všechny tři sekce Euregia se podílely na přípravě programu společně se znalostní platformou pro vysoké školy Evropského regionu Dunaj-Vltava. Celkem 6 přeshraničních „velkých“ projektů, které byly podpořeny z programů přeshraniční spolupráce v česko-bavorsko-rakouském příhraničním území, bylo představeno veřejnosti. Cílem akce bylo mimo jiné i navázat výměnu zkušeností mezi univerzitní výzkumnou oblastí a komunální sférou. Akce byla podpořena v rámci projektu č. 17 „Euroregionální governance a sítě“ z Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko CÍL EÚS 2014-2020.

Úvodního slova se chopil rektor Jihočeské univerzity doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D., který vyjádřil podporu této akci a pevně věří, že se získané zkušenosti z výzkumné oblasti přemění na praktické výstupy. Prorektor pro výzkum a vývoj Jihočeské univerzity prof. RNDr. Tomáš Polívka, Ph.D představil univerzitu a vypíchl několik důležitých bodů a výzkumů, kterými se na fakultách zabývají, ať už se jedná o výzkumy v přírodních či humanitních vědách, v zemědělství či ve zdravotnictví. Pan Ing. Vladimír Silovský, manažer pro přeshraniční spolupráci, krátce představil Euroregion Šumava a celou akci moderoval.

Jako první představila projekt Vybudování znalostního a technologického transferu v příhraničním prostoru Jihočeského kraje a Dolního Bavorska RNDr. Růžena Štemberková z Jihočeské univerzity. Obory na univerzitách v Pasově a v Českých Budějovicích se zabývají řadou společných výzkumných témat. Pro obce a firmy nabízí poradenství v oblasti duševního vlastnictví, konzultace s odborníky, přenos znalostí, podnětů a nápadů směrem k akademické sféře a naopak přenos technologií z akademického prostředí do prostředí komerčního, a poté samozřejmě navazování spolupráce.

Univ. Prof. DI Mag. Dr. Dr.h.c. Markus Hohenwarter z Univerzity Johannese Keplera Linz představil projekt MatemaTech – matematickou cestou k technice. Jihočeská univerzita a univerzita v Linzi vytváří materiály pro výuku matematiky. Snaží se inovativním způsobem a s přičiněním odborníků nabídnout do škol nové materiály a zvýšit zájem studentů o studium matematiky. Nyní jsou v té fázi, kdy hledají firmy a školy na obou stranách hranice, se kterými by mohli spolupracovat a testovat dané materiály. Na základě praktických zkušeností s pilotním testováním se poté uskuteční revize a materiály se představí do škol na obou stranách hranice.

Projekt CompStor – Kompetenční centrum pro ukládání energie představila Dipl. Ing. Martina Thurnreiter z Technologického centra energie Ruhstorf a.d. Rott. Investice 6,6 mil. EUR půjde především do infrastruktury a do techniky a personálu. Mají v plánu postavit regionální školící centrum pro akumulační techniku a integraci sítí, různé laboratoře a zařízení pro výuku a výzkum, dále chtějí vytvořit vysoce výkonné zásobníky energie pro energetiku, dělat společné výzkumy a vyvíjet bateriové systémy.

Dr. habil. Robert Hable z Technologického kampusu Grafenau poděkoval Euregiu za spolupráci a především za zkontaktování s Technologickým centrem v Písku, protože vůbec netušil, že nějaké centrum v Písku existuje. Díky této přeshraniční spolupráci vznikl projekt BZDOS – Mezinárodní Big Data centrum Východní Bavorsko – Jižní Čechy. Existuje velké množství nejrůznějších dat, které je potřeba shromažďovat, ukládat, což dělá TC Písek, a poté vizualizovat, vyhodnocovat, porovnávat a produktivně využívat, o což se stará TC Grafenou.Ing. 

Roman Gášpár ze Západočeské univerzity v Plzni představil projektPřeshraniční síť pro výzkum a inovace v oblasti energetické účinnosti a kombinované výroby tepla a elektřiny. Hlavním cílem či myšlenkou tohoto projektu je zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků, propojení těchto podniků s vysokými školami či propojení škol a podniků v regionu navzájem, posílení inovační schopnosti, budování spolupráce, udržení výzkumných pracovníků v území či transfer know-how.

Poslední projekt s názvem Industrial Service Excellence Monitor – produkty firem jako doplněk průmyslových na znalostech založených služebpředstavil Mag. David Tempelmayr z FH Oberösterreich Forschungs- und Entwickluns GmbH. Vše se digitalizuje, systémy jsou složitější, potřeby zákazníků vyšší, roste oblast služeb a zvyšuje se konkurence. Klade se důraz na snižování nákladů, zkracování cest a především na sociální potřeby lidí a výměnu zkušeností.

Závěrečného slova a menšího zhodnocení celé akce se ujala paní Dana Biskup z Euregia Bayerischer Wald-Böhmerwald-Unterer Inn. Poděkovala přednášejícím a posluchačům a popřála mnoho úspěchů při budování společných projektů a navazování spolupráce.

Prezentace si můžete v případě potřeby vyžádat u nás v Euroregionu Šumava.