Publicita - povinnosti příjemců:

V rámci všech informačních a komunikačních opatření dává příjemce najevo podporu z fondu tím, že:

a) zobrazuje znak Unie v souladu se stanovenými technickými parametry (vlajka EU s textem);

b) uvádí logo fondu (logo Cíl EÚS s textem);

c) uvádí logo poskytovatele dotace (logo Euroregionu Šumava).

Během realizace projektu je příjemce podpory povinen informovat veřejnost o podpoře získané z fondu tím, že:

a) zveřejní na své internetové stránce, pokud taková stránka existuje, stručný popis projektu úměrný míře podpory, včetně cílů a výsledků a zdůrazní, že je na daný projekt poskytována finanční podpora od Unie;

b) umístí alespoň jeden plakát s informacemi o projektu (minimální velikost A3), včetně finanční podpory od Unie, na místě snadno viditelném pro veřejnost, jako jsou vstupní prostory budovy.

Kompletní informace viz Směrnice pro žadatele.

 
Loga programu v jiných formátech naleznete také na www.by-cz.cz