Euregio.cz » O sdružení  » Aktivity   » dokument
2.6.2018 15:01:00  teplota: 22.9°C  rychlost větru / směr: 9.7km/h  Západní (265.0 ° )
       

Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020

Program spolupráce byl oficiálně schválen dne 17. 12. 2014 Evropskou komisí. Slavnostní zahájení programu proběhlo 19. 6. 2015 v Regensburgu. Pro realizaci přeshraničních projektů v novém programovém období je k dispozici 103,4 mil eur z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).

Dotační území je stejné, jako tomu bylo v předchozím období (viz obrázek č. 1 – Dotační území). Na bavorské straně je tvořeno příhraničními okresy Horních Frank, Horní Falce a Dolního Bavorska, na české straně Karlovarským, Plzeňským a Jihočeským krajem.

Pro poskytnutí dotace musejí být dodržena určitá pravidla. Především tématické zařazení ke specifickému cíli příslušné prioritní osy a účast na projektu minimálně jednoho bavorského a jednoho českého partnera, kteří si mezi sebou zvolí vedoucího partnera. Projekt musí mít pozitivní dopad na bavorské a české příhraničí a splnit minimálně tři ze čtyř kritérií spolupráce, tj. společná příprava a realizace musí být splněna vždy a dále se nabízí společné financování a personál. Dotační sazba činí maximálně 85 % celkových způsobilých výdajů projektu.

Čtyři prioritní osy programu se skládají celkem ze sedmi specifických cílů: posílení přeshraničních aktivit v oblasti výzkumu a inovací, zlepšení integrace malých a středních podniků do výzkumu a inovací, posilování společné identity udržitelným zachováním a zhodnocením společného kulturního a přírodního dědictví, zvyšování a obnova biodiverzity a ekosystémových služeb, přeshraniční propojování nabídek vzdělávání, mj. odbourávání jazykových překážek, intenzifikace spolupráce mezi institucemi z oblasti vzdělávání, trhu práce a hospodářství, spolupráce mezi občany a institucemi, také v rámci malých projektů, neformální sítě k výměně zkušeností. V závislosti na prioritní ose jsou definováni i potenciální příjemci dotace (subjekty veřejné správy, vzdělávací instituce, univerzity, vysoké školy, neziskové organizace, komory a sdružení, malé a střední podniky, Evropská uskupení pro územní spolupráci a další instituce z Bavorska a České republiky).

Program bude podporovat projekty, které budou mít pozitivní dopad na společné území, přispějí k odstraňování bariér mezi sousedními státy a budou vytvářet silný společný prostor. V současné době se intenzivně pracuje na schválení veškerých materiálů, pravidel a další dokumentace, které jsou nutné pro vyhlášení programu.


 Tisknout Tisknout   Doporučit přátelům Doporučit přátelům         


Aktuality

Termín vyhlášení 6. výzvy: 7. 6. 2018
Pro projednání na nejbližším Regionálním řídícím výboru je nutné doručit Vaši žádost nejpozději do 26. 10. 2018 do 14:00 hod. ...

Soubory ke stažení


 >> Dispoziční fond Cíl EÚS ČR-Bavorsko

Zpravodaj 2018-.pdf (1.51Mb)
Brožura EUREGIO.pdf (1.45Mb)
manažer_VŘ červ.pdf (480kb)
manažer_VŘ červ.pdf (480kb)
DF 2014-2020 sc.pdf (292kb)
DF 2014-2020 sc.pdf (292kb)
Smernice Sumava.doc (1.93Mb)
Zpravodaj 2017-.pdf (0.97Mb)
DF_Cil-EÚS_5_vy.doc (3.00Mb)
Zadost_ Dispozidocx (88kb)

 >> Dispoziční fond Cíl EÚS ČR-Bavorsko - vyúčtování

Žádost o platbu.doc (299kb)
DF Nalezitosti.doc (744kb)
Maximální hodindocx (13kb)
Tabulka vyúčtov.xls (220kb)
Závěrečná zpráv.doc (318kb)
Prohlášení k žádocx (260kb)
Čestné prohlášedocx (257kb)
Dokladování aktdocx (679kb)
sestava Přehled.xls (56kb)
Prohlášení DPH.docx (15kb)

 >> Ostatní dokumenty

Výroční zpráva .pdf (2.71Mb)
vyrocni zprava_.pdf (4.22Mb)
vyrocni zprava_.pdf (1.99Mb)
vyrocni zprava_.pdf (777kb)
vyrocni zprava_.pdf (3.71Mb)
Stanovy Euroreg.pdf (3.51Mb)
Základní informace k Fondu malých projektů Rakousko - ČR k 30. 4. 2017.
FMP Rakousko-ČR.pdf (144kb)
Prezentace Dispozičního fondu Programu přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko k 31. 3. 2017.
Euroregion šuma.pdf (619kb)
Prezentace Programu Cíl EÚS ČR-Bavorsko 2014-2020.
CZ-BY_EÚS_2014-.pdf (718kb)
Výroční zpráva .pdf (2.46Mb)

 >> Publikace

Německý překlad knihy o Euroregionu Šumava. Zpracovala Západočeská univerzita.
Kniha_Euroregio.pdf (7.11Mb)
Veřejná správa v ČR a Rakousku
Oeffentliche_Ve.pdf (668kb)
Průvodce muzei
Dreilaender-Mus.pdf (3.92Mb)
Strategie přeshraniční spolupráce byla vydána Euregiem Silva Nortica a Euroregionem Šumava - Bayerischer Wald - Mühlviertel.
strategie-presh.pdf (1.58Mb)
Brožura Partnerství měst a obcí byla vydána v roce 2007.
brožura partner.pdf (4.91Mb)

 >> Zpravodaj

Zpravodaj 2017-.pdf (2.33Mb)
Zpravodaj 2017-.pdf (1.12Mb)
Zpravodaj 2017-.pdf (1.94Mb)
Zpravodaj 2016-.pdf (1.00Mb)
Zpravodaj 2016-.pdf (1.02Mb)
Zpravodaj 2016-.pdf (571kb)
Zpravodaj 2016-.pdf (534kb)
Zpravodaj 2015-.pdf (1.09Mb)
Zpravodaj 2015-.pdf (906kb)

 

Euroregion Šumava